ЗДО ясла-садок "Білочка" села Вищеольчедаїв
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Довідка про проведення моніторингу

Довідка про проведення моніторингового дослідження реалізації

завдань Базового компонента  дошкільної освіти

в старшій  групі ЗДО «Білочка» с. Вищеольчедаїв   від 24 грудня 2020р.

Відповідно до річного плану роботи ЗДО «Білочка» на 2019-2020 навчальний рік ,  з метою визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок дітей в закладі дошкільної освіти в періоди з 23.10.2019 по 31.10.2019 , з 06.04.2020 по 10.04.20  року (наказ  Вищеольчедаївського ЗДО №32 від 22 жовтня 2019 року « Про організацію та проведення моніторингового дослідження з дітьми старшого дошкільного віку в ЗДО с. Вищеольчедаїв» ) , була проведена  педагогічна діагностика рівня компетентності дітей старшого дошкільного віку .

В результаті діагностики з’ясовано, що вся освітня  робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Дитина», Інструктивно-методичного листа «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі», методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу з дітьми старшого дошкільного віку та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у  групі старшого дошкільного віку, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня, інтересів та запитів дітей.

У групі створене доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

Моніторинг рівня знань , умінь, навичок дітей проводився за допомогою посібника Л.А. Швайка «Педагогічний моніторинг в ДНЗ»  – діагностичного інструментарію за Базовим компонентом дошкільної освіти – видавництво «Основа» .

За підсумками контрольних зрізів в середньому по ЗДО високий рівень складає -0 %, достатній —  4 %, середній — 9 %, низький — 1 % дітей.

Факторами оцінювання є очікувані кінцеві результати набуття компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед його вступом до школи, зазначені у змісті освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти:

  • фізичний розвиток і здоров’я дитини;
  • соціальний розвиток;
  • природничо-екологічний розвиток;
  • предметно-практична діяльність і художньо-естетичний розвиток;
  • ігрова діяльність;
  • сенсорно-пізнавальний розвиток;
  • мовленнєвий розвиток.

Кожен фактор має критерії, що відповідають тим видам компетенцій, яких набувають діти в межах зазначеного фактора. Оцінюється  кожен критерій у балах (від 0 до 4) залежно від рівня сформованості відповідної компетенції та біологічної зрілості. Для оцінювання критеріїв використовуються такі методи, як спостереження, бесіда, аналіз результатів діяльності дитини.

Кваліметрична модель передбачає здійснення оцінювання на початку і в кінці навчального року. Моніторингове дослідження за кваліметричною моделлю проводилося з вихованцями старшої групи  ЗДО « Ромашка» в кількості -14 дітей, ( вихователі Кагляк Л.Г., Кушнір Г.М.) .

Здійснюючи експертизу, в балах оцінюються компетенції дітей, орієнтуючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти (знає, обізнана, розуміє,усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює).

Орієнтовні показники оцінювання критеріїв:

4 бали — компетенція сформована в повній мірі;

3 бали — компетенція сформована в достатній мірі;

2 бали — компетенція сформована посередньо;

1 бал — компетенція сформована мінімально;

0 балів — компетенція не сформована.

 

Під час моніторингового дослідження була проведена діагностика рівнів сформованості ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку за спеціально розробленими критеріями і показниками. Під час проведення було використано такий комплекс методів як спостереження та аналіз різних видів діяльності дітей.

Критерії і показники були визначені з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні, змісту поняття «ціннісне ставлення до власного здоров’я».

Формування здорової особистості дитини старшого дошкільного віку визначено як процес засвоєння дитиною знань про здоров’я (когнітивний компонент), забезпечення прагнення бути здоровою (емоційно-мотиваційний компонент) і застосування цих знань та мотивації на практиці (діяльнісний компонент).

Підтвердженням вищезазначеного є отримані під час дослідження результати, а саме: у 79% дітей сформована компетентність ціннісного ставлення до власного здоров’я, а у 9% зазначено часткове розумінням сформованості здорової особистості .

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Особистість дитини»:                                                                                 - з огляду на результати спостереження за старшими дошкільниками можна зазначити, що 84% дошкільнят зорієнтовані на спілкуванні і взаємодії з дітьми та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, а 15% дітей лише ситуативно готові взаємодіяти з дорослими людьми різного віку.   Такий же відсоток дітей , а саме 84%, ініціюють дружні стосунки з тим, кому симпатизують, а 2% зовсім не схильні до міжособистісного спілкування.

Показники засвоєння вимог освітньої лінії «Дитина в соціумі»:                                                                              - з огляду на результати спостереження за старшими дошкільниками можна зазначити, що 84% дошкільнят зорієнтовані на спілкуванні і взаємодії з дітьми та чуйно ставляться до інших людей залежно від віку та статі, а 15% дітей лише ситуативно готові взаємодіяти з дорослими людьми різного віку. Такий же відсоток дітей , а саме 84%, ініціюють дружні стосунки з тим, кому симпатизують, а 2% зовсім не схильні до міжособистісного спілкування.

Засвоєння вимог  освітньої  «Гра дитини»:                                                                                                             - так, в цілому 78% дітей розуміють, що гра має сюжет, ініціюючи її початок, а 4% вихованців взагалі не вибудовують різні сюжети під час ігрової діяльності взагалі.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» :                                                                                             -в результаті нашого дослідження було з’ясовано, що рівень розвитку пізнавальної сфери дошкільників залишається на середньому рівні. Серед досліджуваних дітей, що мають високі показники вмінь та навичок порівнювати предмети за кольором, формою, величиною виявлено 78%, а класифікувати предмети за їх кількісними та якісними ознаками 63% в цілому по групах. У 27% дітей зазначено часткове засвоєння вимоги щодо дослідницько-експерементальної діяльності. При цьому, 32% дошкільнят демонструють повну несформованість розвитку мисленнєвих операцій з матеріалізації математичних, логічних, часових відношень. Особливе місце в розвитку дошкільника займає робота з розвитку орієнтування на площині (аркуш паперу, сторінка книги, зошит тощо). Дані свідчать про те, що 78% дошкільнят легко орієнтуються на площині, а у 30% лише частково. Поряд з цим, у дітей старшого дошкільного віку формують більш тонкі просторові диференціювання: вміння знаходити верхні і нижні рядки; здатність обережно розташовувати предмети в однаковому напрямку, дотримуючись однакових інтервалів.

 Освітня лінія  «Мовлення дитини»:                                                                                                                               - в результаті дослідження виявлено, що майже 69% дошкільників володіють опануванням фонематичним складом мовлення,12% вихованців не розрізняють мовні та немовні, близькі та схожі звуки рідної мови та 18% дітей зовсім не здійснюють складовий аналіз слів.

Спілкування з однолітками створює в дітей досвід самоствердження, відстоювання і захисту своїх досягнень, вчить сприймати інших не просто як «об’єкт», що знаходиться поряд, а як таку ж цінність, як вони самі – зі своїми здібностями, інтересами, вміннями. На підставі аналізу результатів дослідження виявлено, що збалансованим словниковим запасом володіють 68% дітей, частково – 33%. Розширення лексичного запасу слів дошкільників від­бувається за рахунок усіх частин мови. 69% дітей вживають сло­ва різної складності, з конкретним, прямим і переносним значеннями. Їх мовлення збагачують синоніми, антоніми, омоніми, метафори, багатозначні сло­ва, фразеологічні звороти. На жаль, 6% дошкільнят не засвоїли вживання граматичних категорій .

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»:                                                                                                                                                             - аналіз результатів показав, що у цьому віковому періоді є діти (78%), які виявляють пізнавальну активність, спостережливість та винахідливість, а дуже не­значна кількість дошкільнят продемонструвала часткову (22%) сформованість пізнавальної мотивації. На жаль, 2% дітей не вирізняються наявністю сформованих проявів до пізнавальної діяльності .

Освітня лінія  «Дитина у світі культури»:                                                                                                                             - проведення діагностики дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей старшого дошкільного віку. За результатами тестування, 76% дітей виявили потяг до діяльності естетичного напрямку в різних його видах. Це природно, бо специфіка художньо-творчого розвитку дошкільнят обумовлена психологічними, інтелектуальними та художніми параметрами даної вікової групи.

Тому, вихователям старшої  групи   « Ромашка»  необхідно посилити спрямовану роботу з соціально-культурного розвитку та художньо-мовленнєвої діяльності дітей, адже, мовлення тісно пов’язане з пізнавальним розвитком дитини, прилученням її до основ морально-етичної, емоційно-ціннісної та художньої культури.

Поряд з цим, необхідно активізувати роботу над виявленими недоліками та проблемами.                                                                                     А саме:

1. Скоординувати зусилля вихователів  Кагляк Л.Г., Кушнір Г.М. та батьків на використання традиційних і нетрадиційних форм, методів, засобів, які б сприяли формуванню дошкільної зрілості.

2. Посилити контроль за фізичним розвитком дітей. Формувати стійкий інтерес до різних видів рухової діяльності, з метою досягнення позитивних результатів у здоров’язбереженні дітей. Варіативно застосовувати ефективні профілактичні інноваційні оздоровчі технології: елементи художньої гімнастики, пальчикова гімнастика, дихальна та звукова гімнастика, психогімнастика. З настанням теплої весняної погоди та у літній період підвищити рухову активність, впроваджувати дозований біг, удосконалювати проведення спортивних ігор.

3. Підвищувати рівень мовленнєвої активності, спонукаючи кожну дитину до участі в обговоренні, даючи можливість висловлювати власні думки, чергувати мовленнєві завдання з іншими видами дитячої діяльності для збереження інтересу й ініціативності дітей до навчального матеріалу заняття. Закріплювати мовленнєві вміння, набуті на заняттях, під час різних видів дитячої діяльності; використовувати чуттєвий та опосередкований способи ознайомлення зі словом, звуком, заохочувати до вироблення самостійних суджень з приводу довкілля, власного «Я», висловлюватися з власної ініціативи. Співпрацювати з батьками щодо мовленнєвого розвитку дітей: систематичного читання книжок, обговорення ілюстрацій, дотримання культури мовлення і мовного етикету.

4. Запланувати на провести додаткові консультації для батьків за проблемою «Портрет випускника напередодні навчання у школі», «Вимоги до дитини старшого дошкільного віку на кінець навчального року».

                                                                       

Логін: *

Пароль: *