ЗДО ясла-садок "Білочка" села Вищеольчедаїв
Мурованокуриловецький район, Вінницька область

Звіт керівника перед колективом та громадськістю

Звіт керівника Вищеольчедаївського  закладу дошкільної освіти (ясел-садка)   «БІЛОЧКА» перед колективом та громадськістю за 2019-2020р.                                                                                                     25 червня 2020року

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».    Загальні відомості про ЗДО «Білочка»: знаходиться за адресою: с. Вищеольчедаїв, вулиця Соборна 54;  функціонує  в даному приміщенні з 2012 року;  проектна потужність - 45 місць;  режим роботи закладу – 9 годин; з 8:00 до 17:00; функціонує – 2 групи, які відвідує 55 дітей:  група молодшого дошкільного віку (2-4 р.), група старшого дошкільного віку (5-6 р.)     Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Закону України «Про дошкільну освіту" ,  Базового компоненту дошкільної освіти , Закону України «Про охорону праці» , Закону України «Про цивільну оборону», Закону України «Про дорожній рух»,Закону України «Про відпустки», Кодексу «Про працю» ,  освітньої  програми «Дитина,   а також відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.  Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку. Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки). Забезпечений комп’ютером та принтером  методичний кабінет закладу , медичний кабінет забезпечений пристроєм для копій, в  групі старшого дошкільного віку є телевізор.  Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:  музична, фізкультурна  зала;   методичний кабінет та медичний блок; прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний та ігрові майданчики.                                                                                                                                                                      Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Освітній  процес  у  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до  програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол  № 1 від 03.09.2019 р).   Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 30 червня  (оздоровчий період) у  закладі проводиться оздоровлення дітей. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідуючою і погоджується районним відділом освіти. Для підвищення рейтингу закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО постійно поповнюється матеріалами сайт закладу http://v-olchedaiv.dytsadok.org.ua/                                                                                                        Завдання звітування:                                                                                                                                                                                                            1.Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.                                                                                         2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління  закладом.

Кадрове забезпечення                                                                                                                                                                                                              Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 11 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 5 осіб.   Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні  закладу дошкільної освіти, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів. У 2020 році про атестовано вихователя Кагляк Л.Г.

Управлінська діяльність                                                                                                                                                                                                           Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2019-2020 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи  закладу за попередній навчальний рік, а саме:                            -Розпочато роботу з наступності, взаємодії в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей у новій для них соціальній ситуації – шкільному навчанні;                          -Продовжили роботу над формуванням художньо-естетичних цінностей у процесі створення єдиного освітнього простору ЗДО і родини, об’єднаних загальним спрямуванням залучення дітей до мистецької культури;                                                                                                                                         -- Сприяли розвитку здоров’язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання на основі спільних зусиль з батьками вихованців;                       -Продовжували розвивати професійну компетентність педагогів щодо формування ціннісних орієнтацій  особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.                                                                                                                                                                                  Заклад дошкільної освіти « БІЛОЧКА» з метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку  природніх нахилів та здібностей вихованців організовував освітній процес за такими приорітетними напрямками: фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний.                                                     У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.                                                                                                                                                                                 Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував освітню діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.    Для покращення рівня  компетентності дітей ,перед педагогами стояло завдання ,створити  відповідне розвивальне середовище. Створене розвивальне середовище відповідає вікові ,індивідуальним особливостям дитини, сучасним тенденціям, змісту дошкільної освіти, навчально-виховним технологіям, специфіці та можливостям закладу. Для дітей у вільному доступі необхідні матеріали  для малювання, ліплення, аплікації, конструювання,екологічної культури, розвитку уявлень про людину в історії та культурі, фізичний розвиток, мовленнєвого розвитку, ігрової діяльності. Усі ігри, ігрові зони в групових та на території ЗДО розташовані за тематичними принципами і є  доступними для дітей. У продовж навчального року розвивальний простір для дітей доповнено  посібниками , дидактичними іграми. Діти мають можливість цікавитися , досліджувати різні предмети , матеріали , які привертають їхню увагу  на прогулянках на території закладу.  Вихователі  заохочують дітей вивчати, пізнавати світ, за допомогою питань та пошуку відповідей на них. Вчать спостерігати, концентрувати увагу, порівнювати, розмірковувати, виробляти самостійні судження. Кожне заняття впливає на розумовий, пізнавальний, фізичний та естетичний розвиток дитини.                                                Моніторинг рівня засвоєння вимог  базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу  у цілому. За результатами діагностики  дошкільників по засвоєнню програми «Дитина»  рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми. Проаналізувавши  знання дітей,  які відвідують перший клас,  можна зробити висновок, що діти мають високий, середній та достатній рівень успішності. Педагоги ведуть постійну пошукову роботу з метою підвищення якості освітнього процесу. В своїй роботі користуються новими технологіями, які вивчаються із різних методичних видань. Опрацьовують такі фахові журнали, як "Дошкільне виховання", "Вихователь-методист", "Дошкільний навчальний заклад", "Практика управління дошкільним закладом", «Джміль», «Палітра педагога». Заведена картотека періодичних видань для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.  У 2019-2020 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в освітній діяльності. З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки.           Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.   Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. В цілому робота колективу ЗДО відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

   Методична робота                                                                                                                                                                                                                 Методична робота у закладі була спрямована на створення оптимальних    умов для навчання, виховання, розвитку дошкільників та побудована  згідно з принципами і положеннями нормативних документів про освіту, рекоендаціями районного  методичного кабінету.  Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2019/2020 навчальний рік використовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами. Перевага надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань. Продовжує працювати сайт ЗДО, постійно оновлюється інформація. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння. Протягом 2019-2020 навчального року працювали такі методичні структури: педагогічна рада, семінари, методичне об'єднання вихователів, інструктивно-методичні наради при завідуючій, розробка методичних рекомендацій, співбесіди та консультації з педагогами. Методична робота з педагогічними працівниками реалізовувалася як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації. Традиційними формами методичної роботи у закладі є педрада, метою якої є розвиток та вдосконалення освітнього процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників. У 2019-2020 н.р. було проведено 4 засідання педагогічної ради, на яких розглядались актуальні, цікаві теми:

І. ПЕДАГОГІЧНА РАДА «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: РЕАЛЬНІ КРОКИ В НАЯВНИХ УМОВАХ»     (3 вересня 2020р.)

ІІ. ПЕДАГОГІЧНА РАДА «ТВОРЧИЙ ПЕДАГОГ-ТВОРЧІ ДІТИ» (  14 листопада 2019р.)

ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА РАДА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ»         (28 лютого 2020р.)

ІV. ПЕДАГОГІЧНА РАДА «АНАЛІЗ ЯКОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ ЗДО В 2019-2020Н.Р».         ( 29 травня 2020р,)

Засідання педагогічної ради проходили в атмосфері щирості та відвертості, взаємоповаги і принциповості. Ефективність діяльності педагогічної ради залежить від форми й моделі проведення засідань. Саме тому адміністрація закладу завжди використовує неформальні, творчі, інтерактивні форми проведення засідань педагогічної ради.     Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану. Особлива увага надавалась реалізації завдань пріоритетних  напрямків освітнього процесу – національно-патріотичного,  мовленнєвого, екологічного, фізкультурно-оздоровчого вихованню дітей,  художнього розвитку .  З метою забезпечення високої результативності освітнього процесу педагоги дошкільного закладу широко  використовують педагогічну спадщину та інноваційні технології. Основною формою організованої освітньої  діяльності дітей дошкільного віку у нашому закладі є заняття яке складається з різних розділів програми. Вихователі планують та проводять індивідуальні групові форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, підсумкові та інші. Особливу роль педагоги закладу надавали інтеграції освітнього процесу. Згідно тематичних циклів кожного тижня планувались та проводились інтегровані заняття.      Протягом 2019-2020 н.р. з вихованцями  закладу були проведені різноманітні заходи та свята: «Свято нового навчального року»,   родинний захід «Щедра осінь прийшла, гостинці дітям принесла», «День захисника Вітчизни»  (розвага), Новорічні ранки , Різдвяні свята.   Планували привітати рідних матусь зі святом, провести  «Матусене свято». Через заборону проведення масових заходів  – відмінили.     На виконання постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року №211 « ЗДО «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу «Covid-19» у  ЗДО с. Вищеольчедаїв  з   12 березня 2020р. було призупинено освітню діяльність та заклад зачинено на карантин.  Карантин  продовжився  до 22 червня 2020 року.    12 листопада2019  року проведено семінар вихователів району по темі    « Здоров’язберігаючі технології в ЗДО» .   Головним підсумком  освітньої роботи на протязі усього періоду перебування дитини у  закладі є рівень її шкільної готовності. Особлива увага  приділялась якісній підготовці дітей до школи. Бо наші випускники – це наша марка, наше обличчя успіху. Робота дошкільного закладу з школою, велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ЗДО та ЗНЗ», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Для реалізації цих завдань:                                              - створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;                                         - педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;                                                                                                               - практичним психологом школи вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;                                           - вихователі ЗДО спільно з педагогами школи для старших дошкільників улаштовували екскурсії, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та приміщенням першокласників.      Охоплення дітей 5- річного віку підготовкою до школи- 100%. З боку керівника дошкільного навчального закладу здійснюється систематичний контроль за організацією даної роботи.                                                        Підсумки роботи педагогів щодо шкільної зрілості випускників здійснювали за допомогою кваліометричної моделі .                                                  Проведено оцінювання 14-ти дітей віком 5 і старше років.                                                                                                                                              Встановлено наступні результати:

   Рівні розвитку:

 

 

грудень 2019 року

травень 2020 року

Високий

-

0

0

Достатній

-

4

6

Середній

-

9

8

Початковий

-

1

0

Всього:

-

14

14

   Рівні компетентностей:

 

 

грудень 2019 року

травень 2020 року

Компетенція сформована в повній мірі

-

0

0

Компетенція сформована в достатній мірі

-

4

6

Компетенція сформована посередньо

-

9

8

Компетенція сформована мінімально

-

1

0

Всього:

-

14

14

Моніторингове дослідження  у травні 2020 року з дошкільниками педагоги проводили  в онлайн режимі з допомогою батьків.

   Робота медичного  персоналу                                                                                                                                                                                             Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Весь освітній процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаючі, здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація  програми валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності дітей восени, на початку зими. Завідувач та медична сестра Рудніцка Н.М. постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарного  стану. З вересня місяця по грудень 2020року медичною сестрою проводилось обстеження дітей за основними показниками розвитку.   Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах.  Однак, на жаль, відвідування в цьому році не є показником роботи ЗДО з даного напрямку.   З 1січня 2020 року  заклад працював  тільки 29  днів: 9 днів у січні 2020 р. ; 13 днів у лютому 2020р.; 7 днів у березні 2020року.  До закінчення навчального року через карантин діти перебували вдома.

Організація харчування                                                                                                                                                                                                                   Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.  Середня вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році встановлено 24 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 40 відсотків від вартості харчування за день, що становить-10.00 гр.   Харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році здійснювалось   за перспективним меню. За результатами аналізу виконання норм харчування за звітній період складає 69%. Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі.    З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Через підняття цін на основні  продукти харчування   ( м'ясо, рибу, яйця, кисломолочні продукти,  овочі та фрукти та ін. протягом року недостатньо виконувались норми харчування . Не в повному обсязі використані  також і кошти заплановані на харчування дітей  протягом  року.   Причиною є  карантинні обмеження, відсутність дітей у ЗДО.  Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані). Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку дозволяє зробити висновок, що харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису,  всі мають спеціальну фахову освіту. Стаж роботи кухарів у закладі понад 11 років. Кухарі мають достатню професійну компетентність. Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи  закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались.   Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту:  діти – атовців -  3 дітей – звільнені від плати 100%;   діти-чернобильці – 1 дитина  - звільнена 100%;  багатодітні діти – 19 дітей – звільнені від сплати на 50%.                                                                     Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.                                                                                                                     Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту»  заклад  дошкільної забезпечує  право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:  створення безпечних умов для перебування дітей, організація догляду за дітьми, робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД,  освітня робота з дітьми з питань БЖД, робота з батьками. Кожен працівник ЗДО проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.   У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація,  заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в  закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час освітнього процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти. Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.  Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час освітнього  процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.                                                              З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю: адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік), попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

Матеріально-технічна база                                                                                                                                                                                              Вже вісім років, як заклад  освіти «Білочка» переведений у нове реконструйоване приміщення. Впродовж 2019-2020 року  проводились відповідні ремонтні роботи. Хоча і не складні, але й  на ці роботи потрібні кошти.   Впродовж 2019-2020 навчального року поліпшення  матеріально-технічної бази відбувалось  переважно за рахунок спонсорської допомоги, коштів батьків. Всі  фінансові затрати на потреби закладу висвітлені на сайті дошкільного закладу.   Інформація, щодо використаних коштів на придбані матеріали та проведені ремонтні роботи згідно накладних розміщена на сайті ЗДО  с. Вищеольчедаїв в  розділі «Прозорість та інформаційна відкритість закладу».   Всього використано спонсорської допомоги на портреби закладу протягом  2019 -  2020 року :  допомога від батьків – 21.604.00гр.;   допомога від Білохатнюк – 5628.00гр..    За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.  Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього  процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню дошкільнят.

Логін: *

Пароль: *